Regulamin

Przedmiot sprzedaży 

 1. Ogólne warunki współpracy określają warunki i zasady na jakich Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać Kupującemu materiały dostępne w ofercie Sprzedającego, zwanymi dalej Produktami.
 2. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Produkty
 3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnią cenę za dostarczone Produkty.
 4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków współpracy przez Kupującego.

Ogólne warunki współpracy 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji lub dostarczenia do Kupującego uzgodnionych ilości Produktów, przy czym dostarczenie Produktów nastąpi za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
 2. Kupujący wysyłając koszyk z zamówieniem składa ofertę kupna określonego w nim Produktu.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Produktów i składania zamówień przez osoby upoważnione.
 5. Kupujący przejmuje odpowiedzialność za Produkty z chwilą ich odbioru, a w przypadku odbioru we własnym zakresie – z chwilą załadunku na środek transportu Kupującego.

Warunki płatności 

 1. Transakcje kupna – sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywają się w cenach zgodnych z Cennikiem, powiększonych o podatek VAT.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.
 3. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone Produkty, Sprzedający ma prawo:

– wstrzymać realizację dostawy 

 1. W każdym przypadku nieterminowego regulowania płatności, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie

Składanie zamówienia 

1.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie zawartości Koszyka produktów znajdującego się na stronach Katalogu. Zaznaczamy, iż samo wypełnienie Koszyka nie stanowi zamówienia. 

2.Sprzedający w każdym wypadku i momencie zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności. 

3.Fakt otrzymania przez Sprzedającego złożonego zamówienia potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Kupującego (podany na formularzu rejestracyjnym) z treścią złożonego zamówienia. 

4.Po otrzymaniu zamówienia przeprowadzana jest jego merytoryczna weryfikacja i realizacja. 

 Ceny produktów 

1.Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i nie obejmują ewentualnych kosztów przesyłki. 

2.Podane ceny netto są cenami nominalnymi i są powiększane o odpowiedniej wielkości podatek VAT obowiązujący na terytorium Polski. 

3.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. 

4.Dokładamy wszelkich starań aby przedstawione przez nas opisy, zdjęcia, ceny i informacje dostępności były w pełni prawidłowe i rzetelne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów. Jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na mail sklepgr@gmail.com 

 

Koszty przesyłek wielogabarytowych 

1.Przesyłki wielogabarytowe nie odnoszą się do cen przesyłek standardowych. Każdy taki towar jest indywidualnie wyceniany.   

2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen przesyłek wielkogabarytowych 

Koszty przesyłek 

1.Przy zamówieniach w dostawie kurierem produktów, których charakter nie wymusza pakowania na dodatkowych elementach jak np. drewniane palety: 

– gdy wartość zamówienia jest poniżej 500 zł netto koszty przesyłki pokrywa Kupujący (koszt doliczany jest i widnieje na dokumencie sprzedaży): 

– gdy waga paczki nie przekracza 31,5 kg koszt przesyłki wynosi 19,99 zł brutto

– gdy waga paczki przekracza 31,5 kg koszt przesyłki wynosi 40,00 zł brutto

– gdy wartość zamówienia jest powyżej 500 zł (>500 zł) netto koszty transportu pokrywa Sprzedający

2.Przy zamówieniach w dostawie kurierem produktów, które ze względu na sposób pakowania i inne aspekty gabarytowe będzie doliczana dodatkowa opłata. 

Inne 

 1. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze współpracy, strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy według miejsca siedziby Sprzedającego.
Przewiń do góry